Regulamin Imprezy

REGULAMIN IMPREZY

obowiązujący podczas imprezy w dniach 12-13.11.2016 r. na terenie Hali SPODEK, ul. Al. W. Korfantego 35 w Katowicach.
Regulamin sporządzono na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2015 poz. 2139)

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezie:
1. Prawo do wstępu na teren imprezy mają osoby posiadające ważny bilet, zaproszenie lub akredytację wydaną przez Organizatora imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia.

2. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem całości lub części sumy, na jaką opiewał bilet na imprezę, która z przyczyn niezależnych od Organizatora została odwołana lub odbyła się jedynie w części.

3. Przypomina się posiadaczowi biletu, iż bilet nie podlega zamianie. W przypadku zmiany daty, miejsca lub istotnej zmiany w programie imprezy, posiadacz biletu może zwrócić bilet przed rozpoczęciem imprezy za zwrotem całości sumy, na jaką on opiewał. W przypadku dokonania zwrotu z powodu istotnej zmiany w programie imprezy w jej trakcie, posiadacz biletu otrzyma odpowiednią część sumy, na jaką opiewał bilet. Poza wskazanymi powyżej przypadkami bilet nie podlega zamianie na inny ani zwrotowi.

4. Organizator zastrzega sobie prawo, w połączeniu z wszystkimi innymi postanowieniami i dyrektywami, które będą uwidocznione na bilecie lub umieszczone na tablicy na terenie obiektu, do tego, co następuje:

a. Odmówić wstępu posiadaczowi biletu w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa.

b. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa żądać, aby posiadacz biletu opuścił teren imprezy i zastosować odpowiednie kroki, aby zarządzenie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których uczestnik imprezy zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

c. Dokonać zmiany daty, miejsca lub istotnej zmiany w programie imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych, niezależnych od organizatora. W tej sytuacji posiadacz biletu może zwrócić bilet przed rozpoczęciem imprezy za zwrotem całości sumy, na jaką on opiewał. W przypadku dokonania zwrotu z powyższych przyczyn z powodu istotnej zmiany w programie imprezy w jej trakcie, posiadacz biletu otrzyma odpowiednią część sumy, na jaką opiewał bilet.

d. Odwołać lub zrezygnować z imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora bez obowiązku rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem całości lub części sumy, na jaką opiewał bilet na koncert lub imprezę, która się nie odbyła lub odbyła się jedynie w części.

e. Odmówić wstępu na teren imprezy posiadaczom biletów, u których stwierdzono posiadanie broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, napojów w opakowaniach szklanych, plastikowych, metalowych i kartonowych, noszących buty o metalowych zakończeniach, oraz jakiekolwiek inne przedmioty mogące stanowić zagrożenie. Dodatkowo zakazuje się wnoszenia artykułów spożywczych nie zakupionych w autoryzowanych punktach sprzedaży Organizatora.

f. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, za zgodą posiadacza biletu zamienić jego miejsce siedzące/stojące na inne. Posiadaczowi biletu zwrócona zostanie wówczas różnica w cenie lub, w przypadku niewyrażenia przez niego zgody na zamianę, kwota, jaką zapłacił on za bilet.

g. Posiadacze biletów mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.

h. Wnoszenie wskaźników laserowych oraz alkoholu na teren imprezy jest niedozwolone.

i. Oficjalne gadżety będą sprzedawane wyłączne na terenie imprezy

j. Zakupiony bilet należy traktować jako indywidualną zgodę Organizatora na wejście na koncert, która może być cofnięta w każdej chwili, z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa. Upoważnia to do otrzymania jedynie zwrotu całości lub części kwoty (ceny) wydrukowanej na bilecie, w zależności od tego, czy zgodę cofnięto przed wejściem na koncert, czy w jego trakcie. Odsprzedaż lub próba odsprzedaży w cenie wyższej niż wydrukowana lub użycie w nieautoryzowanej promocji unieważnia bilet, bez zwrotu należności poniesionej z tytułu jego zakupu.

k. Wstęp osób małoletnich na teren imprezy masowej jest możliwy po okazaniu ważnego biletu wstępu.

l. Bilet wstępu traci ważność w momencie opuszczenia terenu imprezy.
m. Wprowadzanie zwierząt na teren imprezy jest zabronione.

n. Wywieszanie transparentów i plansz bez zgody organizatorów oraz wznoszenie okrzyków o treści wulgarnej i obelżywej lub naruszającej dobre obyczaje jest niedozwolone.

5. Miejsca nieprzeznaczone dla publiczności to: scena, zaplecze, garderoby artystów, zaplecze produkcji oraz pomieszczenia techniczne i administracyjne w Hali SPODEK.

6. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze grzywny nie niższej niż 2 000 zł.

7. Kto w czasie imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności, podlega karze grzywny nie niższej niż 2 000 zł.

8. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w trakcie imprezy masowej, podlega karze grzywny nie niższej niż 2 000 zł.

9. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.

10. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

11. Kto w trakcie imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

12. Kto w czasie i w miejscu imprezy masowej narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby informacyjnej, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Możliwość komentowania zablokowana.